Kurumsal

EMSAN PLASTİK yılların bilgi ve tecrübesini EMHOUSE markası altında toplayarak kaliteli ve yenilikçi ürünleri hızlı ve güvenilir bir şekilde üreterek mutfağınızın ve evinizin ihtiyaçlarınıkarşılamaktadır. 5.000 m2 üretim alanı ve 2.500 m2 depolama hacmi ile 1. sınıf hammadde ve ileri teknoloji makine parkurukullanarak üretimini her geçen gün arttırmaktadır.Ürünlerimizin güvenilirliği aşağıdaki kalite ve güvence belgeleri ile garanti edilmektedir: ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2015.Ayrıca TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı onaylı EMSAN PLASTİK ürünleri yurt içinde yerel ve ulusal market zincirlerinde ve seçkin mağazalarda yerini almış olup başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika, Asya ve Afrika’da 40’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.Firmamız “kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti” ilkesini benimsemiştir.

Vizyonumuz

Ülkemize sunduğumuz hizmetlerin kalitesinden güç alarak sektöründe tercihlerinin başında yer edilen firma olabilmek. Hizmet kalite ve kapasitesini her geçen gün arttırmayı hedef olarak nitelendirmek. Müteşebbis, yönetici, çalışanlar, müşteriler ve sosyal paydaşlarıyla bütünleşmiş bir şekilde tümleşik kimlik oluşturarak yaşamak ve yaşatmak

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden şirketimiz Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin ve ortaklığımızın kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi

Zorla Çalıştırma

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı

Çocukların Çalıştırılması

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı

Taciz ve Kötü Muameleyle Önlenmesi

Kurumsal çeşitliliğimizin yanı sıra, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanlarımızın kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere ve fazla mesaiye gönüllülük esasına uyumayı

Ayrımcılığın Önlenmesi

Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerinin esas alarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk analizlerine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığının ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi

Sendikal Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı

İşçilerin yetkili sendikasıyla toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi

Çevre

Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlara bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programları tesis etmeyi

Güvenlik

Yurtiçi yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı

Tedarikçilerle İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi

Yönetim Sistemi

Sosyal Uygunluk, Kalite Yönetim sistemi, İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi faaliyetlerini Sosyal sorumluluk Yönetimi sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Genel Müdür EMREHAN KARA

EMSAN PLASTİK

Sürdürülebilirlik ve Çevre POLİTİKASI

 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

AKS Kozmetik olarak, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlamayı ve çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bu politika, sürdürülebilirlik çabalarımızı yönlendirmek ve şirket genelinde sürdürülebilirlik kültürünü benimsetmek amacıyla kullanılmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Kaynak verimliliği: Enerji, su ve diğer doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı teşvik ediyoruz. Verimli ışıklandırma, enerji tasarruflu ekipmanlar ve su tasarruflu sistemler gibi önlemler alıyoruz.

Atık yönetimi: Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve tehlikeli atıkların doğru şekilde imhasını sağlamak için uygun atık yönetimi prosedürleri benimsiyoruz.

Doğal çevrenin korunması: Biyolojik çeşitliliği koruma, su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanma ve çevresel etkileri en aza indirme amacıyla doğal alanları ve ekosistemleri destekliyoruz.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir tedarik zinciri: Sürdürülebilirlik ilkelerini tedarik zincirimizin tüm aşamalarında benimsemek için tedarikçilerimizle iş birliği yapıyoruz. Sosyal ve çevresel etkileri olan malzemelerin ve ürünlerin seçiminde sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alıyoruz.

Yeşil ekonomik büyüme: İnovasyon ve AR-Ge’ye yatırım yaparak  tamamen geri dönüşüme uygun çevre dostu ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini destekliyoruz. 

Adil iş uygulamaları: İşe alım, terfi ve ücretlendirme süreçlerinde eşitlik, adalet ve çeşitlilik ilkesine bağlı kalıyoruz. İşçi haklarını ve iş güvenliğini koruma amacıyla uluslararası standartları takip ediyoruz.

Sosyal Sürdürülebilirlik

Çalışan refahı: Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahını korumak için gerekli önlemleri alıyoruz. Eğitim imkanları, iş-yaşam dengesi ve kapsayıcı çalışma ortamı sunuyoruz.

Toplumsal katılım: Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek projelere ve girişimlere katkıda bulunuyoruz. Yerel topluluklarla iş birliği yaparak sosyal kalkınma projelerine destek sağlıyoruz.

Paydaş iş birliği: Müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlarla etkileşim içinde olup, onların sürdürülebilirlik konusundaki beklenti ve önerilerini değerlendiriyoruz.

 

     

Genel Müdür

EMREHAN KARA

 

REVİZYON TAKİBİ

 

1.KURUMSAL KALİTE PRENSİPLERİNE UYGUN DAVRANMAK

 

1.1  Yasalara Uyum ve Hukuki İșlemler

 

Emsan Plastik da tüm ișletme faaliyetleri ve muhasebe sistemi; yasalara, Emsan Plastik politika ve çalışma ilkelerine göre tam ve uygun bir biçimde yönetilerek kayıt altına alınır ve raporlanır.

 

1.2  Sosyal Sorumluluk

 

Emsan Plastik sosyal sorumluluk yaklașımı ile projeler geliștirilir ve bu amaçla ilgili kurulușlar ile iș birlikleri oluşturulur. Ayrıca, Emsan Plastik Çalıșanları çevre, doğal hayatın korunması, kamu sağlığı konularında duyarlı ve kurallara uygun davranırlar.

 

1.3  Müșteri İlișkileri

 

Emsan Plastik de müșteri memnuniyeti odaklı, müșterilerilerin talep ve ihtiyaçlarına zamanında ve en doğru șekilde cevap veren proaktif bir anlayıș ile çalıșılır. Müșteriler ile saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde güvene dayalı uzun vadeli ilișkiler kurulur, operasyonel mükemmellik ve esneklik ile müșteriler için değer yaratılırken müșteri talep ve gereksinimleri yüksek memnuniyet düzeyinde karșılanır.

 

1.4  Tedarikçi İlișkileri

 

Emsan Plastik de kurumsal kalite sistemine sahip, etik ve dürüst, iș yapıș șeklimiz ile uyumlu, yetkinliği kriterler ile tanımlanmıș tedarikçiler ile çalıșılır. Tedarikçilerin performansları belirli yetkinlik kriterleri kapsamında sürekli değerlendirilir ve tedarikçilerin kurumsal gelișimi desteklenir.

 

1.5  Rekabet

 

Emsan Plastik de dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satıș yöntemleri kullanılmaz, rakiplerin ürün ve faaliyetleri yanıltıcı açıklamalar ile kötülenmez ve Emsan Plastik yetkinlikleri olduklarından farklı gösterilerek rekabet üstünlüğü sağlanmaya çalışılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2.     İNSAN HAKLARINA SAYGILI DAVRANMAK

 

2.1 Farklılık ve Dahil Olma

 

İș gücümüz, tüm paydașlarımız için mükemmel sonuca ulașmaya kendini adamıș yetenekli kişillerden olușur. Amacımız; birbirinden farklı çalıșanlarının her birinin bilgi ve yeteneğinden faydalanırken iș birliğini teșvik ederek Emsan PlastikÇalıșanlarını güçlendirmektir. 

 

2.2 Adil İstihdam Uygulamaları

 

Emsan Plastik da tüm istihdam kararlarında tek kriter olarak ișe uygunluk vasfı aranır. İstihdam kararlarında; milliyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, cinsiyet, medeni durum, engellilik, siyasal düșünce veya kanunlar tarafından korunan diğer karakteristikler kapsamında ayrımcılık yapmadan fırsat eșitliği sağlanır.

 

2.3 Tacizden Arındırılmıș İșyeri

 

Tacizin Emsan Plastik de yeri yoktur ve tacize karșı müsamaha gösterilmez. Emsan Plastik Çalıșanları meziyet ve becerilerin ödüllendirildiği, çeșitlilik ve güvenin teșvik edildiği, güvenli ve profesyonel bir çalışma ortamında çalışırlar.

 

2.4 Çalıșanın Özel Bilgisi

 

Çalıșanlar ile ilgili özel bilgiler, hukuki zorunluluk haricinde, çalıșanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü șahıslarla paylașılmaz.

 

2.5 Çocuk veya Zorla Çalıștırma ve İnsan Ticaretinden Kaçınmak

 

Emsan Plastik de çocuk ișçi çalıștırma, zorla çalıștırma, insan ticareti veya fuhuș faaliyetlerine müsamaha edilmez. Emsan Plastik Çalıșanları  bu tür faaliyetlerde bulunan tedarikçi, yüklenici veya diğer iş ortaklarının olmaması yönünde çalışır.

 

  1. 3.     VARLIK VE BİLGİ YÖNETİMİ

 

3.1  Fikri Mülkiyet Hakları

 

Emsan Plastik de müșterilere ve diğer firmalara ait; patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları için bilerek yetkisiz kullanımdan kaçınılarak telif hakları kapsamındaki eserlerin telif hakkı sahibinin izni olmaksızın hiçbir șekilde kullanılmaması sorumluluğu doğrultusunda gerekli dikkat ve özen gösterilir.

 

3.2  Bilgi Yönetimi/Bilgi Sistemleri/İletișim Araçları

 

Emsan Plastik de tüm yasal kayıtlar, yasaların öngördüğü biçimde ve zamanında tutulur. Çalıșanlar Uçar Oyuncak’ın beyan ettiği raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, iș ile ilgili her türlü belgenin Emsan Plastik’e ait olduğu bilinci ile hareket ederek söz konusu belgeleri Uçar Oyuncak prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alır, saklar ve gerektiğinde yasalarca tanımlanmıș kurallara uygun olarak imha ederler. Șirket bilgisayarlarına lisanssız programlar yüklenmez, programlar yetki dışında kullanılamaz ve kopyalanamaz. 

 

3.3  Varlık Yönetimi

 

Emsan Plastik de görevin yerine getirilebilmesi için tahsis edilen her türlü araç gereç, malzeme ve demirbaș en iyi șekilde kullanılır, șirket varlıkları korunur ve verimli kullanılır.

 

3.4  Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 

Emsan Plastik de terör, doğal afet vb durumlarda olușturulacak olan acil kriz yönetimi ile kriz anında en az kayıp ile ișin sürekliliği sağlanır. Olası terör, doğal afet ve art niyetli girișimlere karșı; Emsan Plastik çalıșanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, fabrika ve idari tesisleri korumak için gerekli tedbirler alınır.

 

3.5  Gizlilik

 

Emsan Plastik veri sorumlusu olarak, Kișisel Verilerin Korunmasından doğan yükümlülüklerinin bilincinde olup, faaliyetini bu yükümlülüklerini yerine getirerek sürdürmektedir.

Emsan Plastik de müșteri ve tedarikçilerin gizli bilgi ve verileri korunarak ilgili yetkililer dıșında kimseyle paylașılmaz. Çalıșanlara ait kișisel bilgiler gizlidir ve ilgililer dıșında kimseye açıklanmaz.

 

 

  1. HEDİYE ALMAK VE VERMEK

 

Emsan Plastik Çalıșanı tedarikçilerden, müșterilerden veya üçüncü kișilerden uygunsuz olarak algılanabilecek hiçbir kișisel menfaati talep etmez, üçüncü kișilere menfaat teklif etmez, bu kișilerden teklif geldiğinde kabul etmez. Emsan Plastik ile iș ilișkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kiși ve kurulușlarla olan ilișkilerin yürütülmesinde bir usulsüzlüğün varlığı izlenimini yaratan, bağımlılık ilișkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir ödül ya da hediye kabul etmez.

 

  1. RÜȘVET İÇİN SIFIR HOȘGÖRÜ

 

Rüșvet, özel veya tüzel üçüncü kișilerin faaliyetlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek için değerli herhangi bir șey veya bașka bir avantajın verilmesi veya verilme vaadidir. Emsan Plastik de rüșvete karșı hiçbir șekilde hoșgörü gösterilmez. Rüșvet niteliğindeki davranıșların sonuçları hem Emsan Plastik için hem de ilgili bireyler için ağırdır ve bu sonuçlar hukuki ve cezai sorumlulukları içerir.

 

ÇALIȘANLARIN SORUMLULUKLARI

 

Emsan Plastik Etik Davranıș Kuralları ișimizi nasıl yapmamız gerektiği konusunda detaylı bilgi

içermektedir.

Bu kurallara uyum tüm çalıșanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Emsan Plastik Çalıșanlarının;

 

• Her koșulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,

• Emsan Plastik Etik Davranıș Kurallarını’nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleștirme ve bunlara uygun hareket etme,

• Șirket için geçerli olan genel ve ișleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme,

• Kendisi veya bașkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve Etik Kurul’a danıșma,

• Kendisinin veya bașkasının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularda bildirimlerini

isimli veya isimsiz olarak yöneticisine ve/veya Etik Kurul’a yazılı olarak iletme,

• Etik sorușturmalarda Etik Kurul ile ișbirliği içinde bulunma, sorușturma ile ilgili bilgileri gizli

tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI

Emsan Plastik Yöneticileri’nin, Emsan Plastik Etik Davranıș Kuralları çerçevesinde çalıșanlar için tanımlanmış olan sorumluluklara ek olan sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler;

 

• Etik davranıș kurallarının çalıșanlara bildirilmesinden,

• Etik kuralların uygulanmasında davranıșlarıyla çalıșanlara örnek olmak ve liderlik yapmaktan,

• Etik kurallarla ilgili soru, șikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalıșanlarını desteklemekten,

• Kendisine danıșıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermekten, iletilen tüm bildirimleri dikkate almaktan ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten sorumludurlar.

 

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ’NÜN SORUMLULUKLARI

 

Çalıșanların etik kurallar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalıșanlarla iletișiminin sağlanmasından sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Emsan Plastik her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Emsan Plastik ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Emsan Plastik tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Emsan Plastik İş Etiği Kuralları’nda yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Politikasında yazılı hale getirilmiştir.

Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

Bağışlar

Emsan Plastik ‘ın tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası internet sitesinde ilan edilmiş ve Genel Kurul’un onayından geçmiştir.

Emsan Plastik, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Emsan Plastik Bağış ve Yardım Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Emsan Plastik İş Etiği Kuralları’nda yer alan prensipler geçerlidir.

Hatasız Kayıt Tutma

Emsan Plastik’ın muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler, ile düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
  • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Emsan Plastik çalışanlarına duyurulmuş ve websitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Genel Müdür

EMREHAN KARA